Villkor för användning och köp

Senast uppdaterad den 5 januari 2021.

Klicka här om du vill se en tidigare version.

Välkommen till Amazon.se.

Amazon Europe Core SARL, Amazon EU SARL och/eller deras närstående företag ("Amazon") tillhandahåller dig webbplatsfunktioner och andra produkter och tjänster när du besöker eller handlar på Amazon.se ("webbplatsen"), använder Amazon-enheter, produkter eller tjänster, använder Amazon-appar för mobila enheter eller använder programvara som tillhandahålls av Amazon i samband med något av ovanstående (sammantaget "Amazon-tjänster"). Se vårt Integritetsmeddelande, vårt Cookiemeddelande, och vårt Meddelande om intressebaserade annonser för information om hur vi samlar in och behandlar dina personuppgifter via Amazon-tjänster. Amazon tillhandahåller dig Amazon-tjänsterna och säljer våra produkter till dig enligt de villkor som framställs på denna sida. Amazon.se är handelsnamnet för Amazon.

Användarvillkor

Läs dessa Användarvillkor noggrant innan du använder Amazon-tjänsterna. Genom att använda Amazon-tjänsterna bekräftar du att du samtycker till dessa Användarvillkor. Vi erbjuder ett stort urval av Amazon-tjänster och ibland kan ytterligare villkor gälla. När du använder en Amazon-tjänst (t.ex. Din profil, Presentkort eller Amazon-appar för mobila enheter) kommer du också att vara föremål för de villkor och riktlinjer som gäller för den Amazon-tjänsten ("Tjänstevillkor"). Om dessa Användarvillkor inte är förenliga med Tjänstevillkoren kommer Tjänstevillkoren att gälla.

Meddelande och procedur för att göra anspråk om intrång i rättigheter

1. ELEKTRONISK KOMMUNIKATION

När du använder Amazon-tjänsten eller skickar e-post till oss kommunicerar du med oss elektroniskt. Vi kommer att kommunicera med dig elektroniskt på olika sätt, t.ex. via e-post, sms, pushnotiser i appar eller genom att publicera e-postmeddelanden eller andra meddelanden på webbplatsen eller via andra Amazon-tjänster, t.ex. vårt Meddelandecenter. Av avtalsrättsliga skäl samtycker du till att alla avtal, meddelanden, utlämnanden och annan kommunikation som vi tillhandahåller dig på elektronisk väg tillfredsställer alla rättsliga krav på att sådan kommunikation ska vara skriftlig, såvida inte tvingande tillämplig lagstiftning specifikt kräver en annan kommunikationsform.

2. REKOMMENDATIONER OCH ANPASSNING

Som en del av Amazon-tjänsterna kommer vi att rekommendera funktioner, produkter och tjänster, inklusive annonser från tredje parter som kan vara av intresse för dig samt identifiera dina önskemål och anpassa din upplevelse.

3. UPPHOVSRÄTT, FÖRFATTARES RÄTTIGHETER OCH DATABASRÄTTIGHETER

Allt innehåll som ingår i eller görs tillgängligt via någon Amazon-tjänst, t.ex. text, grafik, logotyper, knappikoner, bilder, ljudklipp, digitala filhämtningar och datasammanställningar, tillhör Amazon eller dess leverantörer av innehåll och skyddas av Luxemburgiska- och internationella lagar om upphovsrätt, författares rättigheter och databasrättigheter. Sammanställningen av allt innehåll som ingår i eller görs tillgängligt via någon Amazon-tjänst är Amazons exklusiva egendom och skyddas av Luxemburgiska- och internationella lagar om upphovsrätt och databasrättigheter.

Du får inte extrahera och/eller återanvända delar av innehållet i någon Amazon-tjänst utan vårt uttryckliga skriftliga medgivande. Du får i synnerhet inte använda datautvinning, robotar eller liknande datainsamlings- och extraheringsverktyg för att, för återanvändning, extrahera (oavsett om det sker en eller flera gånger) någon betydande del av innehållet i någon Amazon-tjänst utan vårt uttryckliga skriftliga medgivande. Du får inte heller skapa och/eller publicera din egen databas som innehåller betydande delar av någon Amazon-tjänst (t.ex. våra priser och produktlistor) utan vårt uttryckliga skriftliga medgivande.

4. VARUMÄRKEN

Klicka här för att se en icke-uttömmande förteckning över Amazon-varumärken.Utöver detta tillhör grafik, logotyper, sidhuvuden, knappikoner, skript och tjänstenamn som ingår i eller görs tillgängliga via någon Amazon-tjänst varumärken eller utstyrsel Amazon. Amazons varumärken och utstyrsel får inte användas i samband med någon produkt eller tjänst som inte tillhör Amazon, på något sätt som sannolikt orsakar förväxling hos kunder eller på något sätt som nedvärderar eller vanhedrar Amazon. Alla andra varumärken som inte ägs av Amazon och som förekommer i någon Amazon-tjänst tillhör respektive innehavare som eventuellt är eller inte är närstående, anslutna till eller sponsrade av Amazon.

5. PATENT

Ett eller flera patent som ägs av Amazon gäller för Amazon-tjänsterna och för de funktioner och tjänster som är tillgängliga via Amazon-tjänsterna. Delar av Amazon-tjänsterna används under licens för ett eller flera patent. Klicka här för att se en icke-uttömmande förteckning över tillämpliga Amazon-patent och tillämpliga licensierade patent..

6. LICENS OCH ÅTKOMST

Med förbehåll för att du följer dessa Användarvillkor och tillämpliga Tjänstevillkor samt din betalning av tillämpliga avgifter beviljar Amazon eller dess innehållsleverantörer dig en begränsad, icke-exklusiv, icke-överlåtbar, icke-vidarelicensierbar licens för åtkomst till och för personlig, icke-kommersiell användning av Amazon-tjänsterna. Denna licens omfattar inte någon återförsäljning eller kommersiell användning av någon Amazon-tjänst eller dess innehåll, ingen insamling och användning av några produktannonser, beskrivningar eller priser, ingen härledd användning av någon Amazon-tjänst eller dess innehåll, ingen hämtning eller kopiering av kontouppgifter till förmån för en annan handlare samt ingen användning av datautvinning, robotar eller liknande datainsamlings- och extraheringsverktyg.

Amazon eller dess licensgivare, leverantörer, utgivare, rättighetsinnehavare eller andra innehållsleverantörer förbehåller sig- och bibehåller alla rättigheter som inte uttryckligen beviljas till dig i dessa Användarvillkor eller eventuella Tjänstevillkor. Ingen Amazon-tjänst eller någon del av någon Amazon-tjänst får reproduceras, dupliceras, kopieras, säljas, återförsäljas, besökas eller på annat sätt utnyttjas för något kommersiellt ändamål utan vårt uttryckliga skriftliga medgivande. Du får inte rama in eller använda inramningstekniker för att bifoga något varumärke, någon logotyp eller någon annan äganderättsskyddad information (inklusive bilder, text, sidlayout eller form) som tillhör Amazon utan vårt uttryckliga skriftliga medgivande. Du får inte använda några metataggar eller någon annan "dold text" som använder Amazons namn eller varumärken utan vårt uttryckliga skriftliga medgivande.

Du får inte missbruka Amazon-tjänsterna. Du får endast använda Amazon-tjänsterna så som tillåtet enligt lag. De licenser som beviljas av Amazon sägs upp om du inte följer dessa Användarvillkor och/eller eventuella Tjänstevillkor.

7. DITT KONTO

Du kan behöva ett eget Amazon-konto för att använda vissa Amazon-tjänster och du kan behöva vara inloggad på kontot och ha en giltig betalningsmetod förknippad med det.

Om det uppstår problem med att debitera din valda betalningsmetod kan vi debitera någon annan giltig betalningsmetod som är förknippad med ditt konto. Klicka här för att hantera dina betalningsalternativ.

Om du använder någon Amazon-tjänst ansvarar du för att upprätthålla sekretessen för ditt konto och lösenord samt för att begränsa åtkomsten till din dator och, i den utsträckning det är tillåtet enligt gällande lag, samtycker du till att åta dig ansvaret för alla aktiviteter som sker via ditt konto eller lösenord. Du måste vidta alla nödvändiga åtgärder för att säkerställa att lösenordet hålls hemligt och säkert och du måste informera oss omedelbart om du har anledning att anta att någon annan har fått kännedom om ditt lösenord eller om lösenordet används eller sannolikt kommer att användas på ett obehörigt sätt. Du ansvarar för att säkerställa att de uppgifter du förser oss med är korrekta och fullständiga och för att informera oss om eventuella ändringar av de uppgifter du har tillhandahållit. Du kan se dina uppgifter under Ditt konto på webbplatsen. Se vår hjälpsida Skydda din integritet för att få åtkomst till dina personuppgifter.

Du får inte använda någon Amazon-tjänst: (i) på något sätt som leder till, eller sannolikt kommer leda till, att någon Amazon-tjänst eller åtkomsten därtill avbryts, skadas eller nedsätts på något sätt eller (ii) för bedrägliga ändamål eller i samband med brott eller andra olagliga aktiviteter eller (iii) för att orsaka irritation, besvär eller oro.

Vi förbehåller oss rätten att vägra utföra tjänst eller att avsluta konton om ditt agerande ger oss berättigad anledning därtill. Sådan rätt kommer främst aktualiseras om du bryter mot tillämplig lag, tillämpliga avtalsbestämmelser, våra riktlinjer eller våra policys, vilka finns tillgängliga på vår hemsida. Oaktat sådan eventuell begränsning eller hävning kommer du fortsätta att ha tillgång till det innehåll och de tjänster som du har köpt fram till tidpunkten för sådan begränsning eller hävning.

8. OMDÖMEN, KOMMENTARER, KOMMUNIKATION OCH ANNAT INNEHÅLL

Besökare får publicera omdömen, kommentarer och annat innehåll, skicka e-kort och annan kommunikation samt skicka förslag, idéer, kommentarer, frågor eller annan information, så länge innehållet inte är olagligt, obscent, smädligt, hotande, nedsättande, integritetskränkande, gör intrång i immateriella rättigheter eller på annat sätt är skadligt för tredje parter eller anstötligt samt inte består av eller innehåller programvirus, politiskt kampanjmaterial, uppmaningar i kommersiellt syfte, kedjebrev, massutskick eller någon form av skräppost. Du får inte använda en falsk e-postadress, utge dig för att vara någon annan fysisk eller juridisk person eller på annat sätt uppträda vilseledande med avseende på ett korts eller annat innehålls ursprung. Vi förbehåller oss rätten (men är inte skyldiga i frånvaro av ett giltigt meddelandeformulär, att ta bort eller redigera sådant innehåll. Om du anser att något innehåll som lagts upp eller utannonserats till försäljning på någon Amazon-tjänst innehåller ett kränkande uttalande eller om någon artikel eller information i någon Amazon-tjänst gör intrång i dina immateriella rättigheter, underrätta oss gärna genom att fylla i och skicka in det tillämpliga meddelandeformuläret så återkommer vi till dig.

Om du publicerar kundomdömen, kommentarer, kundfrågor- eller svar eller annat innehåll som du har skapat för visning på webbplatsen och som därmed är synligt för andra användare på webbplatsen (inklusive bilder, video eller ljud, sammantaget "innehåll"), beviljar du Amazon (a) en icke-exklusiv, royaltyfri licens att använda, reproducera, publicera, tillgängliggöra, översätta och ändra sådant innehåll över hela världen (inklusive rätten att vidarelicensiera dessa rättigheter till tredje parter) och (b) rätten att använda det namn som du skickar in i samband med sådant innehåll. Inga ideella rättigheter överlåts genom denna bestämmelse.

Du kan ta bort ditt innehåll från offentlig visning eller, om sådana funktioner erbjuds, ändra dina inställningar så att det endast visas för personer som du beviljar åtkomst.

Du garanterar att du äger eller på annat sätt har kontrollen över alla rättigheter till det innehåll du publicerar samt att, vid det datum innehållet eller materialet publiceras, (i) innehållet och materialet är korrekt och (ii) användning av det innehåll och material du tillhandahåller inte bryter mot några tillämpliga policyer eller riktlinjer och inte kommer att orsaka skador på någon fysisk eller juridisk person (inklusive att innehållet eller materialet inte är kränkande). Du samtycker till att hålla Amazon skadelös mot alla anspråk som riktas mot Amazon från en tredje part som uppstår till följd av eller i samband med det innehåll och material du tillhandahåller, utom i den utsträckning ansvar uppstår på grund av vår underlåtenhet att korrekt ta bort innehållet när vi underrättas om innehållets olagliga beskaffenhet (Meddelandeformulär), som uppstår till följd eller på grund av eller har sitt ursprung i det innehåll du har skickat till oss.

9. ANSPRÅK AVSEENDE IMMATERIELLA RÄTTIGHETER

Amazon respekterar andras immateriella rättigheter. Om du anser att dina immateriella rättigheter har använts på ett sätt som ger upphov till oro över intrång ska du använda Meddelandet och proceduren för att göra anspråk om intrång i rättigheter.

10. VILLKOR FÖR AMAZON-PROGRAMVARA

Utöver dessa Användarvillkor gäller de villkor som finns här för all programvara (inklusive uppdateringar eller uppgraderingar av programvaran och all relaterad dokumentation) som vi från tid till annan ger dig möjlighet att använda i samband med Amazon-tjänsterna ("Amazon-programvaran").

11. ANNAN VERKSAMHET

Andra parter än Amazon driver butiker, tillhandahåller tjänster eller säljer produktsortiment på denna webbplats. Vi tillhandahåller dessutom länkar till närstående företag och vissa andra företags webbplatser. Vi ansvarar inte för att undersöka eller utvärdera, och vi lämnar inga garantier för, vare sig dessa företags eller enskilda personers erbjudanden eller innehållet på deras webbplatser. Amazon åtar sig inget ansvar eller skadeståndsansvar för någon av dessas eller andra tredje parters handlingar, produkter och innehåll. Du märker om en tredje part är inblandad i dina transaktioner och vi delar kundinformation som är relaterade till dessa transaktioner med den tredje parten. Du bör granska deras integritetsmeddelanden och andra användarvillkor noggrant.

12. AMAZONS ROLL

Amazon tillåter externa säljare att visa och sälja sina produkter på Amazon.se. I varje sådant fall anges detta på respektive produktinformationssida. Även om Amazon i rollen som plattformsleverantör hjälper till att underlätta transaktioner som utförs på Amazons webbplats är Amazon varken köpare eller säljare av sådana säljares artiklar. Amazon tillhandahåller en mötesplats för säljare och köpare att förhandla och utföra transaktioner. Därför gäller det avtal som ingås vid slutförandet av en försäljning av produkter från tredje part endast mellan köparen och en sådan säljare. Amazon är varken en part i detta avtal eller åtar sig något ansvar till följd av eller i samband med det, och är ej heller säljarens ombud. Säljaren ansvarar för försäljningen av produkterna och för att hantera anspråk från köparen eller andra problem som uppstår till följd av eller i samband med avtalet mellan köparen och säljaren. Eftersom Amazon vill att köparen ska ha en säkrare köpupplevelse tillhandahåller Amazon Amazon A-to-z guarantee i tillägg till eventuella avtalsenliga rättigheter eller andra rättigheter.

13. VÅR ANSVARSSKYLDIGHET

Vi kommer att göra vårt yttersta för att säkerställa tillgången till Amazon-tjänsterna och att överföringar är felfria. Men detta kan inte garanteras på grund av internets beskaffenhet. Din åtkomst till Amazon-tjänsterna kan ibland vara tillfälligt avstängd eller begränsad för att möjliggöra reparation, underhåll eller introduktion av nya faciliteter eller tjänster. Vi kommer att försöka begränsa frekvensen och varaktigheten av alla sådana stopp eller begränsningar.

Amazon har inget ansvar för (i) förluster som inte har orsakats av en överträdelse från vår sida eller (ii) någon verksamhetsförlust (inklusive förlust av vinst, intäkter, avtal, förväntade besparingar, data, goodwill eller onödiga utgifter) eller (iii) några indirekta eller efterföljande förluster som inte var förutsägbara för vare sig dig eller oss när du började använda Amazon-tjänsterna.

Vi kommer inte att hållas ansvariga för någon försening eller underlåtenhet att uppfylla våra förpliktelser enligt dessa villkor om förseningen eller felet uppstår på grund av någon orsak som ligger utanför vår rimliga kontroll. Detta villkor påverkar inte din lagstadgade rätt att få varor skickade eller tjänster levererade inom rimlig tid eller att få återbetalning om beställda varor eller tjänster inte kan tillhandahållas inom rimlig tid på grund av en orsak som ligger utanför vår rimliga kontroll.

Lagarna i vissa länder tillåter inte vissa eller alla begränsningar som beskrivs ovan. Om dessa lagar gäller för dig kan det hända att vissa eller alla ovanstående begränsningar inte gäller för dig och du kan ha ytterligare rättigheter.

Ingenting i dessa villkor begränsar eller utesluter vårt ansvar för bedrägliga framställningar som har gjorts av oss eller för dödsfall eller personskada som orsakas av vår oaktsamhet eller avsiktliga försummelse. Eventuellt ansvar under Produktansvarslagen (1992:18) förblir opåverkat.

14. TILLÄMPLIG LAG

Dessa villkor regleras av och tolkas i enlighet med lagarna i Luxemburg och tillämpningen av FN:s konvention angående avtal om internationella köp av varor är uttryckligen exkluderad. Om du är en konsument och har din hemvist inom EU kan du dessutom dra fördel av det skydd du får via tvingande bestämmelser i lagstiftningen i det land du bor. Vi samtycker båda till att underkasta oss District of Luxembourg City's domstolars icke-exklusiva jurisdiktion, vilket innebär att du kan ta upp ett anspråk baserat på dina konsumentskyddsrättigheter i samband med dessa Användarvillkor i Luxemburg eller i det EU-land där du bor. En konsument kan använda den alternativa tvistlösningsprocess som tillhandahålls av Allmänna reklamationsnämnden, Box 174, 101 23 Stockholm, Sverige, www.arn.se I tillägg därtill tillhandahåller Europeiska kommissionen en tvistlösningsplattform online som du kan ta del av här: https://ec.europa.eu/consumers/odr. Vänligen kontakta oss om du vill uppmärksamma oss om ett ärende. Vi föredrar att lösa dina förfrågningar i direkt kontakt med dig och deltar därför inte i alternativa tvistlösningsförfaranden.

15. EXPORTKONTROLL

Du förbinder dig att inte exportera, vidareexportera eller överföra någon produkt (inklusive mjukvara eller andra digitala produkter) som du har köpt via hemsidan till ett land, en individ, ett företag, en organisation eller enhet till vilken sådan export är begränsad eller förbjuden enligt lag. Ekonomiska sanktioner och embargon utfärdade av Europeiska Unionen, Förenta Nationerna, USAs utrikesdepartement, finansdepartement eller handelskammare samt andra myndigheter (exempelvis embargon som ålagts vissa länder eller ekonomiska sanktioner som ålagts individer eller företag för terrorist- eller penningtvättbrott) kan till exempel förbjuda dig från att ta produkter till andra länder, även för personlig användning, och/eller att skicka produkter (oavsett om så sker fysiskt via postförsändelse eller digitalt via e-post eller fildelning) till vissa individer, företag, organisationer eller enheter. Vidare förbinder du dig att inte köpa någon produkt eller tjänst från hemsidan om du själv är föremål för restriktiva åtgärder (sanktioner).

16. ÄNDRINGAR I TJÄNSTER ELLER ÄNDRINGAR I ANVÄNDARVILLKOREN

Vi förbehåller oss rätten att när som helst göra ändringar i alla Amazon-tjänster, -policyer och villkor, inklusive dessa Användarvillkor och Tjänstevillkor. Du kommer att vara föremål för de villkor, policyer och Användarvillkor som gäller vid den tidpunkt då du använder Amazon-tjänsterna. Om vi gör några ändringar kommer vi att informera dig i god tid och påminna dig om dina rättigheter. Du kommer behålla möjligheten att när som helst säga upp ditt Amazon-konto. Om något av dessa Användarvillkor bedöms vara ogiltigt eller av någon anledning inte kan verkställas kommer det villkoret att vara overksamt, dock utan att det påverkar giltigheten i och verkställbarheten av något av återstående villkor.

17. AVSTÅENDE

Om du bryter mot dessa Användarvillkor och vi inte vidtar någon åtgärd har vi fortfarande rätt att utnyttja våra rättigheter och rättsmedel i alla andra situationer där du bryter mot dessa Användarvillkor.

18. BARN

Vi säljer inte produkter att köpas av barn. Vi säljer barnprodukter som kan köpas av vuxna. Om du är under 18 år får du endast använda Amazon-tjänsterna tillsammans med en förälder eller vårdnadshavare.

19. VÅRA KONTAKTUPPGIFTER

Denna webbplats ägs och upprätthålls av Amazon Europe Core SARL. Specifika villkor för användning och försäljning för andra Amazon-tjänster, exempelvis MP3-musiktjänsten som drivs av Amazon Media EU SARL, är tillgängliga på denna webbplats.

För Amazon Europe Core SARL:

Amazon Europe Core SARL, 
Société à responsabilité limitée, 
38 avenue John F. Kennedy, 
L-1855 Luxemburg 
Aktiekapital: 37 500 EUR
Registrerat i Luxemburg 
RCS Luxembourg-nr: B180022
Företagslicensnr: 10040783
Momsregistreringsnr i Luxemburg: LU 26375245


Andra kontakter:

För Amazon EU SARL:

Amazon EU SARL, 
Société à responsabilité limitée, 
38 avenue John F. Kennedy, 
L-1855 Luxemburg 
Aktiekapital: 37 500 EUR
Registrerat i Luxemburg 
RCS Luxembourg-nr: B-101818
Företagslicensnr: 134248
Momsregistreringsnr i Luxemburg: LU 20260743


Lokal registrerad filial:
Amazon EU S.A.R.L., Sverige Filial, 
Kungsgatan 49, 
111 22 Stockholm, Sverige
Registrerad i Sverige
Organisationsnr: 516412-2201
SE-momsregistreringsnr: SE516412220101
 

 

För Amazon Services Europe SARL:

Amazon Services Europe SARL, 
Société à responsabilité limitée, 
38 avenue John F. Kennedy, 
L-1855 Luxemburg
Aktiekapital: 37 500 EUR
Registrerat i Luxemburg
RCS Luxembourg-nr: B-93815
Företagslicensnr: 132595
Momsregistreringsnr i Luxemburg: LU 19647148


 

För Amazon Media EU SARL:

Amazon Media EU SARL, 
Société à responsabilité limitée, 
38 avenue John F. Kennedy, 
L-1855 Luxemburg
Aktiekapital: 37 500 EUR
Registrerat i Luxemburg 
RCS Luxembourg-nr: 112767
Företagslicensnr: 136312
Momsregistreringsnr i Luxemburg: LU 20944528

20. MEDDELANDE OCH PROCEDUR FÖR ANSPRÅK OM INTRÅNG I RÄTTIGHETER

Om du anser att ett intrång i dina immateriella rättigheter har skett och du är kvalificerad för Brand Registry, vänligen registrera dig för tjänsten och skicka in ditt klagomål via Brand Registry. I annat fall kan du skicka in ditt klagomål via vårt online-formulär. Detta formulär kan användas för att rapportera alla typer av anspråk avseende immateriella rättigheter, inklusive men ej begränsat till anspråk avseende upphovsrätt, varumärke, design och patent.

Vid mottagandet av ett klagomål kan vi vidta vissa åtgärder, inklusive att ta bort information eller en artikel och på ett lämpligt sätt avsluta konton tillhörande de som gör upprepade intrång. Vidtagande av sådana åtgärder innebär inte något åtagande av ansvar och inverkar inte på våra rättigheter, rättsmedel eller försvar, som samtliga är uttryckligen förbehållna. Detta omfattar att vidarebefordra klagomålet till de parter som är inblandade i tillhandahållandet av det påstådda intrångsgörande innehållet. Du samtycker till att hålla Amazon skadeslöst mot alla anspråk som riktas mot Amazon av en tredje part och som uppstår till följd av eller i samband med inlämnandet av ett klagomål.

Att notera om Tredjepartssäljares annonser: Kom ihåg att Tredjepartssäljares annonser endast är hostade på Amazon.se och endast publiceras enligt anvisningar från tredje parter. Dessa kan kontaktas via deras Säljarinformation-sida, som är tillgänglig från någon av deras annonser.

ASIN och ISBN-10, Definierade: "ASIN" står för Amazon Standard Item (eller Identification) Number och är en identifierare bestående av tio (10) tecken. Den anges under Produktinformation under alla annonser. "ISBN-10" står för International Standard Book Number och är en identifierare bestående av tio (10) siffror som finns under Produktinformation på vissa bokannonser.

Viktig varning: att lämna falsk, vilseledande eller felaktig information i Meddelandeformuläret till Amazon kan leda till civil- och/eller straffrättsligt ansvar. Du bör kontakta en juridisk rådgivare om du har några frågor om detta.

21. MEDDELANDE OCH PROCEDUR FÖR ATT UNDERRÄTTA AMAZON OM KRÄNKANDE INNEHÅLL

Eftersom miljontals produkter annonseras och det finns många tusentals omdömen och kommentarer från kunder på Amazon.se är det inte möjligt för oss att känna till innehållet i varje produkt som annonseras ut till försäljning eller varje kundomdöme- eller kommentar som visas. Därför arbetar vi baserat på metoden "meddelande och åtgärd". Om du anser att något innehåll på, eller inom en produkt som annonseras till försäljning på, webbplatsen Amazon.se strider mot våra riktlinjer, vänligen informera Amazon omedelbart genom att klicka på länken "Anmäl missbruk" nära innehållet och ange anledning till att du anser att det strider mot våra riktlinjer. Om länken "Anmäl missbruk" inte finns kan du skicka ett e-postmeddelande till community-help@amazon.se och ange var du har sett innehållet och anledningen till att du tror att det strider mot våra riktlinjer.

Viktig varning: att lämna falsk, vilseledande eller felaktig information i meddelandet om kränkande innehåll till Amazon kan leda till civil- och straffrättsligt ansvar.

YTTERLIGARE VILLKOR FÖR AMAZON-PROGRAMVARA


 1. Användning av Amazon-programvaran. Du får endast använda Amazon-programvaran i syfte att använda och dra fördel av Amazon-tjänsterna så som de tillhandahålls av Amazon och så som är tillåtet enligt Användarvillkoren, dessa Programvaruvillkor och eventuella Tjänstevillkor. Du får inte inkorporera någon del av Amazon-programvaran i dina egna program eller sammanställa någon del av den i kombination med dina egna program, överföra den för användning med en annan tjänst eller sälja, hyra ut, låna ut, distribuera eller vidarelicensiera Amazon-programvaran eller på annat sätt helt eller delvis överlåta rättigheterna till Amazon-programvaran. Du får inte använda Amazon-programvaran för något olagligt ändamål. Vi kan när som helst sluta tillhandahålla Amazon-programvara och vi kan säga upp din rätt att använda Amazon-programvara. Dina rättigheter att använda Amazon-programvaran upphör automatiskt utan meddelande från oss om du underlåter att följa något av dessa Programvaruvillkor, Användarvillkoren eller några andra Tjänstevillkor. Ytterligare villkor från tredje parter som ingår i- eller distribueras med viss Amazon-programvara och som identifieras specifikt i relaterad dokumentation kan gälla för Amazon-programvaran (eller programvara som ingår i Amazon-programvaran) och kommer att reglera användningen av sådan programvara i händelse av diskrepans med dessa Användarvillkor. All programvara som används i någon Amazon-tjänst är egendom som tillhör Amazon eller dess programvaruleverantörer och skyddas av Luxemburgiska- och internationella upphovsrättslagar.
 2. Användning av tjänster från tredje part. När du använder Amazon-programvaran kan det förekomma att du även använder tjänster från en eller flera tredje parter, t.ex. en mobiloperatör eller en mobilplattformsleverantör. Din användning av dessa tjänster från tredje parter kan vara föremål för dessa tredje parters separata policyer, användarvillkor och avgifter.
 3. Ingen baklängeskonstruktion. Såvida det inte uttryckligen är tillåtet enligt tillämplig tvingande lag får du inte och ska inte uppmuntra, hjälpa eller ge någon annan person behörighet att kopiera, modifiera, baklängeskonstruera, de-kompilera eller ta isär eller på annat sätt manipulera Amazon-programvaran, vare sig helt eller delvis, eller skapa några härledda verk från eller av Amazon-programvaran.
 4. Uppdateringar. I syfte att hålla Amazon-programvaran uppdaterad kan vi när som helst och utan meddelande till dig erbjuda automatiska eller manuella uppdateringar.

Köpvillkor

Dessa Köpvillkor reglerar försäljningen av produkter från Amazon EU SARL till dig. Vi erbjuder ett stort urval av Amazon-tjänster och ibland kan ytterligare villkor gälla. När du använder en Amazon-tjänst (t.ex. Din profil, Presentkort eller Amazon-applikationer för mobila enheter) kommer du också att vara föremål för de villkor och riktlinjer som gäller för den Amazon-tjänsten ("Tjänstevillkor"). Om dessa Köpvillkor inte är förenliga med Tjänstevillkoren kommer Tjänstevillkoren att ha företräde.

Vänligen läs dessa Köpvillkor noggrant innan du gör en beställning hos Amazon EU SARL. Genom att göra en beställning hos Amazon EU SARL samtycker du till dessa Köpvillkor.

1. VÅRT AVTAL

Din beställning är ett erbjudande till Amazon om att köpa produkterna i din beställning. När du gör en beställning för att köpa en produkt från Amazon kommer vi att skicka ett e-postmeddelande till dig som bekräftar att vi har tagit emot din beställning och som innehåller information om din beställning ("Beställningsbekräftelsen"). Beställningsbekräftelsen är en bekräftelse på att vi har fått in din beställning, men det utgör inte en§ accept av ditt erbjudande om att köpa de beställda produkterna. Ett sådant godkännande av ditt erbjudande och uppkomsten av köpeavtalet för en produkt som du har beställt inträffar när vi skickar ut produkten till dig och skickar dig en e-postbekräftelse att vi skickat produkten till dig ("Avsändningsbekräftelsen"). Om din beställning skickas ut i fler än ett paket kan du få en separat Avsändningsbekräftelse för varje paket, varvid varje Avsändningsbekräftelse och motsvarande avsändning innebär att ett separat köpeavtal sluts mellan oss för de produkter som anges i den Avsändningsbekräftelsen. Ditt avtal tecknas med Amazon EU Sarl. Utan att det påverkar din ångerrätt som anges i avsnitt 2 nedan kan du när som helst och utan kostnad avbeställa en produkt innan vi skickar ut Avsändningsbekräftelsen relaterad till den produkten. Denna ångerrätt gäller inte för vissa kategorier av produkter och tjänster, inklusive digitala produkter eller programvara som inte levereras i ett fysiskt format (t.ex. på CD eller DVD), när hämtning eller användning (det som inträffar först) har påbörjats.

Du samtycker till att ta emot fakturor elektroniskt. Elektroniska fakturor kommer att göras tillgängliga i PDF-format under Ditt konto på webbplatsen. För varje leverans kommer vi att informera dig i vår Avsändningsbekräftelse om en elektronisk faktura finns tillgänglig. För ytterligare information om elektroniska fakturor och anvisningar om hur du kan erhålla en papperskopia hänvisas till våra hjälpsidor.

Vänligen observera att vi endast säljer produkter i den mängd som motsvarar de typiska behoven i ett genomsnittligt hushåll. Detta gäller både antalet beställda produkter i en enda beställning och flera beställningar av samma produkt där de enskilda beställningarna utgör en mängd som är typisk för ett normalt hushåll.

2. UPP TILL 14 DAGARS ÅNGERRÄTT, UNDANTAG FRÅN AVBESTÄLLNING SAMT VÅR FRIVILLIGA RETURGARANTI

LAGSTADGAD RÄTTIGHET

Om inget av de undantag som anges nedan gäller kan du ångra din beställning utan att ange någon orsak inom 14 dagar efter den dag då du eller en tredje part som du anger (annan än speditören) mottagit de inköpta varorna (eller den sista varan, partiet eller delen om det gäller varor eller flera partier eller delar som levereras separat) eller från och med den dag då avtalet upprättas, i händelse av tjänster eller digitalt innehåll som inte levereras på ett fysiskt medium (t.ex. CD eller DVD).

Du måste informera oss (Amazon EU Sarl, 38 avenue John F. Kennedy, L-1855 Luxemburg) om ditt beslut att ångra din beställning. Du kan skicka in din begäran i enlighet med de anvisningar och formulär som finns på vårt Onlinereturcenter eller genom att kontakta oss. Du kan även ångra din beställning via Ångerblanketten för artiklar som säljs och skickas av Amazon, alternativt Ångerblanketten för artiklar som säljs av tredjepartssäljare på Amazon Marketplace. Om du använder returcentret kommer vi att skicka en mottagningsbekräftelse till dig via e-post. För att uppfylla tidsfristen för avbeställning räcker det med att du skickar ditt meddelande innan avbeställningsperioden på 14 dagar har gått ut och returnerar varan via vårt returcenter.

Vänligen kontakta vår kundtjänst om du behöver ytterligare information om omfattningen, innehållet och anvisningarna för utövandet av dina rättigheter.

RESULTAT AV AVBESTÄLLNING

Vi kommer att återbetala alla betalningar vi har fått in från dig för de inköpta varorna och kommer även att ersätta leveranskostnader för den billigaste leveranstyp vi erbjuder, senast 14 dagar efter den dag då vi tagit emot ovanstående meddelande. Vi kommer att använda samma betalningsmetod som du använt för den första transaktionen, såvida du inte uttryckligen har samtyckt till något annat. Du kommer under inga omständigheter att behöva betala några avgifter till följd av sådan återbetalning. Vi har rätt att hålla inne återbetalningen tills vi har tagit emot de returnerade varorna eller tills du har tillhandahållit bevis på att du har returnerat varorna, beroende på vilket som inträffar först. Om återbetalningen sker efter den maximala tidsperiod som anges ovan kan beloppet som ska betalas ut till dig komma att öka om detta är något du har rätt till.

Observera att du måste returnera varorna genom att följa anvisningarna på vårt returcenter senast 14 dagar efter den dag då du informerar oss om avbeställningen. Du står för den direkta kostnaden för att returnera dessa varor. Du kan hållas ansvarig om de returnerade varornas värde minskar på grund av din hantering av dem (utom i det fall hanteringen var nödvändig för att fastställa varornas beskaffenhet, egenskaper och funktion).

UNDANTAG FRÅN RÄTTEN TILL AVBESTÄLLNING

Rätten till avbeställning gäller inte för:

 • leverans av produkter som inte är lämpliga för returnering på grund av hälsoskydd eller hygieniska skäl om de har öppnats av dig efter leveransen eller som efter leverans är blandade på oskiljbart sätt med andra artiklar,
 • leverans av förseglade ljud- eller videoinspelningar eller av förseglad programvara om de har öppnats av dig efter leveransen,
 • leverans av varor som har producerats enligt dina specifikationer eller som har personifierats,
 • leverans av varor som snabbt kan försämras eller gå ut (bäst-före-datum),
 • en tjänst, i de fall Amazon har utfört den fullständigt och du, när du gjorde din beställning, godkände att vi skulle börja leverera tjänsten och att du inte skulle kunna avbeställa den när leveransen påbörjats,
 • leverans av digitalt innehåll (inklusive appar, digital programvara, e-böcker, MP3 osv.) som inte levereras på ett fysiskt medium (t.ex. på CD eller DVD), ifall du, när du gjorde din beställning, godkände att vi skulle påbörja levererans och att du inte skulle kunna avbeställa den när leveransen påbörjats,
 • leverans av dagstidningar, tidskrifter eller veckotidningar med undantag för abonnemangsavtal om leverans av sådana publikationer, samt
 • leverans av alkoholhaltiga drycker vars faktiska värde är beroende av fluktuationer på marknaden som vi inte har kontroll över.

VÅR FRIVILLIGA RETURGARANTI

Utan att det påverkar dina lagstadgade rättigheter ger Amazon dig följande frivilliga returgaranti:

Alla produkter från Amazon-webbplatserna kan returneras till Amazon inom 30 dagar efter mottagandet av produkterna om produkterna är kompletta och i ett oanvänt och oskadat skick. För krympfilmförpackade och/eller förseglade datamedier (t.ex. CD-skivor, ljudkassetter, VHS-videor, DVD:er, dator- och tv-spel och programvara) innebär detta att vi endast tar tillbaka produkterna i den oöppnade krympfilmförpackningen eller med en obruten försegling. Produkterna ska returneras via vårt Onlinereturcenter. Denna frivilliga returgaranti gäller inte för digitala produkter eller programvara som inte levereras på ett fysiskt medium (t.ex. på CD eller DVD).

Om du returnerar produkter i enlighet med denna frivilliga returgaranti kommer vi att återbetala till dig det inköpspris du redan har betalat, men inte leveranskostnaderna för ditt köp. På samma sätt står du för fraktrisken och returkostnaderna. Kostnaderna för leverans och returnering återbetalas endast för returnering av kläder eller skor från våra webbplatser. Denna returgaranti påverkar inte dina lagstadgade rättigheter och påverkar därför inte din rätt till avbeställning enligt beskrivningen ovan.

I tillägg till din 30-dagars returgaranti har kunder i Sverige en lagstadgad reklamationsrätt avseende defekta produkter under en period om tre år (kunder i andra EU-medlemsstater har en lagstadgad reklamationsrätt under en period om två år) efter leveransen av varorna och kan begära reparation eller utbyte av varor som har köpts på Amazon.se om dessa varor har defekter eller inte motsvarar beskrivningen. Om varorna inte kan repareras eller bytas ut inom rimlig tid eller inte kan repareras eller bytas ut utan svårigheter kan du begära återbetalning eller en minskning av inköpspriset.

Information om returer och exempel finns här

3. PRISER OCH TILLGÄNGLIGHET

Alla priser är inklusive lagstadgad tillämplig moms.

Vi tillhandahåller information om produkttillgänglighet för produkter som säljs av oss på webbplatsen, inklusive på varje produktinformationssida. Utöver det vi anger på produktinformationssidan eller på andra delar av webbplatsen kan vi inte vara mer specifika om tillgänglighet. När vi behandlar din beställning kommer vi att informera dig via e-post så snart som möjligt om de produkter du beställer visar sig vara otillgängliga och, om detta inträffar, kommer du inte att bli debiterad för dessa produkter.

Observera att om inget annat framställs på webbplatsen är angivna leveranstider endast uppskattningar. De är inte garanterade leveranstider och bör inte betraktas som sådana.

Trots våra bästa ansträngningar kan ett litet antal av artiklarna i vår katalog anges med felaktiga priser. Vi kommer att kontrollera priset när vi behandlar din beställning och innan vi tar betalt. Om vi har gjort ett misstag och det rätta priset för en produkt är högre än priset på webbplatsen kan vi antingen kontakta dig före avsändningen för att fråga om du vill köpa produkten till rätt pris eller annullera din beställning. Om det rätta priset för en produkt är lägre än vårt angivna pris kommer vi att debitera det lägre beloppet och skicka produkten till dig.

4. PRODUKTINFORMATION

Om inget annat uttryckligen anges är Amazon inte tillverkaren av produkter som säljs på denna webbplats. Vi arbetar visserligen för att säkerställa att produktinformation på vår webbplats är korrekt, men produktförpackningen och material kan omfatta mer och annan information än den som visas på vår webbplats. Ingredienser kan också förändras. All information om produkterna på vår webbplats tillhandahålls endast i informationssyfte. Vi rekommenderar att du inte uteslutande förlitar dig på den information som presenteras på vår webbplats. Läs alltid etiketter, varningar och anvisningar som medföljer produkten innan den används.

För hälso- och sjukvårdsprodukter bör du, i händelse av säkerhetsrelaterade frågor eller för att få annan information om en produkt, noggrant läsa informationen som medföljer produkten eller kontakta tillverkaren. Innehåll på denna webbplats är inte avsett att ersätta rådgivning från en praktiserande läkare, en apotekare eller annan licensierad vårdpersonal. Kontakta din vårdgivare omedelbart om du misstänker att du har ett medicinskt problem. Information och uttalanden om produkterna är inte avsedda att användas för att diagnostisera, behandla, läka eller förebygga någon sjukdom eller något hälsotillstånd. Amazon åtar sig inget ansvar för felaktigheter eller felaktiga uttalanden om varor från tillverkare eller andra tredje parter. Detta påverkar inte dina lagstadgade rättigheter.

5. TULLAR

När du beställer produkter från Amazon för leverans utanför EU kan du bli föremål för importavgifter och skatter som debiteras när paketet når den specificerade destinationen. Eventuella ytterligare avgifter för tullklarering måste bäras av dig; vi har ingen kontroll över dessa avgifter. Tullregler varierar kraftigt mellan olika länder, så du bör kontakta din lokala tullmyndighet för ytterligare information. Observera vidare att när du beställer från Amazon anses du vara den registrerade importören och därför måste du följa alla lagar och förordningar i det land där du tar emot produkterna. Din integritet är viktig för oss och vi vill att våra internationella kunder ska vara medvetna om att gränsöverskridande leveranser kan öppnas och inspekteras av tullmyndigheter.

6. 1-CLICK-BESTÄLLNING

1-Click-beställning är det snabbaste och enklaste sättet att beställa produkter från Amazon på ett tryggt och säkert sätt. Om du använder en offentlig eller delad datorterminal rekommenderar vi starkt att du avaktiverar 1-Click-beställning.

7. VÅR ANSVARSSKYLDIGHET

Amazon och dess närstående företag har inget ansvar för (i) förluster som inte har orsakats av en överträdelse från vår sida eller (ii) någon verksamhetsförlust (inklusive förlust av vinst, intäkter, avtal, förväntade besparingar, data, goodwill eller onödiga utgifter) eller (iii) några indirekta eller efterföljande förluster som inte varit förutsägbara för vare sig dig eller oss när avtalet för vår försäljning av produkterna till dig upprättades.

Lagarna i vissa länder tillåter inte vissa eller alla begränsningar som beskrivs ovan. Om dessa lagar gäller för dig kan det hända att vissa eller alla ovanstående begränsningar inte gäller för dig och du kan ha ytterligare rättigheter.

Ingenting i dessa villkor begränsar eller utesluter vårt ansvar för bedrägliga framställningar som har gjorts av oss eller för dödsfall eller personskada som orsakas av vår oaktsamhet eller avsiktliga försummelse. Eventuellt ansvar under Produktansvarslagen (1992:18) förblir opåverkat.

Vi kommer inte att hållas ansvariga för någon försening eller underlåtenhet att uppfylla våra förpliktelser enligt dessa villkor om förseningen eller felet uppstår på grund av någon orsak som ligger utanför vår rimliga kontroll. Detta villkor påverkar inte din rätt att få produkterna skickade till dig inom rimlig tid. Om förseningen inträffar innan produkterna skickas ut kommer vi inte att debitera dig för dem förrän de skickas ut och du kan avbeställa din beställning när som helst innan de skickas ut.

8. TILLÄMPLIG LAG

Dessa villkor regleras av och tolkas i enlighet med lagarna i Luxemburg (med undantag för lagvalsbestämmelser) och tillämpningen av FN:s konvention angående avtal om internationella köp av varor är uttryckligen exkluderad. Vi samtycker båda till att underkasta oss District of Luxembourg City's domstolars icke-exklusiva jurisdiktion, vilket innebär att du kan ta upp ett anspråk baserat på dina konsumentskyddsrättigheter i samband med dessa Köpvillkor i Luxemburg eller i det EU-land där du bor. Om du är en konsument och har din hemvist inom EU kan du dessutom dra fördel av det skydd du får via tvingande bestämmelser i lagstiftningen i det land du bor. En konsument kan använda den alternativa tvistlösningsprocess som tillhandahålls av Allmänna reklamationsnämnden, Box 174, 101 23 Stockholm, Sverige, www.arn.se. I tillägg därtill tillhandahåller Europeiska kommissionen en tvistlösningsplattform online som du kan ta del av här: https://ec.europa.eu/consumers/odr

9. ÄNDRINGAR I FÖRSÄLJNINGSVILLKOREN

Vi förbehåller oss rätten att när som helst göra ändringar på vår webbplats, i våra policyer och i villkor, inklusive dessa Köpvillkor. Du kommer att vara föremål för de villkor, policyer och Köpvillkor som gäller när du beställer produkter från oss, såvida inte någon ändring av sådana villkor, policyer eller dessa Köpvillkor måste göras enligt lag eller krav från en myndighet (för vilket fall ändringen kan komma att gälla för beställningar som du har gjort tidigare). Om någon del av dessa Köpvillkor bedöms vara ogiltigt eller av någon anledning inte kan verkställas kommer det villkoret att vara overksamt, dock utan att det påverkar giltigheten i och verkställbarheten av något av återstående villkor.

10. AVSTÅENDE

Om du bryter mot dessa Köpvillkor och vi inte vidtar någon åtgärd har vi fortfarande rätt att utnyttja våra rättigheter och rättsmedel i alla andra situationer där du bryter mot dessa Köpvillkor.

11. BARN

Vi säljer inte produkter att köpas av barn. Vi säljer barnprodukter som kan köpas av vuxna. Om du är under 18 år får du endast använda Amazon.se tillsammans med en förälder eller vårdnadshavare.

12. VÅRA KONTAKTUPPGIFTER

Våra kontaktuppgifter är:

Amazon EU SARL, 
Société à responsabilité limitée, 
38 avenue John F. Kennedy, 
L-1855 Luxemburg
Aktiekapital: 37 500 EUR
Registrerat i Luxemburg
RCS Luxembourg-nr: B-101818
Företagslicensnr: 134248
Momsregistreringsnr i Luxemburg: LU 20260743


Lokal registrerad filial:
Amazon EU S.A.R.L., 
Sverige Filial, 
Kungsgatan 49, 
111 22 Stockholm, Sverige
Registrerad i Sverige
Organisationsnr: 516412-2201
SE-momsregistreringsnr: SE516412220101


Var den här informationen hjälpsam?

Tack för din feedback.

Välj det som bäst beskriver informationen:

Tack! Även om vi inte kan svara direkt på din feedback använder vi den här informationen för att förbättra vår onlinehjälp.