Ettårig Begränsad Garanti för Amazon Devices

Click here to view this text in English.

De produkter som omfattas av denna garanti anges på https://www.amazon.se/devicewarranty.

I det fall du är en konsument gäller denna Ettåriga Begränsade Garanti utöver, och utan att på något sätt begränsa, dina lagstadgade konsumenträttigheter. För mer information om dina konsumenträttigheter i förhållande till felaktiga varor, vänligen klicka här.

Om du har köpt din Amazon Device eller Accessoar ("Amazon Device" eller "Enhet") från Amazon.co.uk, Amazon.de, Amazon.fr, Amazon.it, Amazon.es, Amazon.nl eller Amazon.se eller från en annan auktoriserad återförsäljare inom Europa ställs denna garanti ut av Amazon EU S.à r.l., 38, avenue John F. Kennedy, L-1855 Luxemburg. Om du har köpt din Enhet från någon en annan Amazon-hemsida eller från en auktoriserad återförsäljare i annat land ställs garantin ut av den juridiska person som anges på http://www.amazon.com/devicewarrantyprovider. Utställaren av denna garanti hänvisas härnedan ibland till såsom "vi".

När du köper en ny eller en Certifierad Reparerad Enhet garanterar vi att Enheten fungerar såsom kan förväntas av en produkt av detta slag vid sedvanligt konsumentanvändande under en period om ett år från det ursprungliga inköpsdatumet. I det fall ett fel eller en brist uppstår under garantiperioden, och du följer de tillämpliga instruktionerna för att återsända Enheten, kommer vi efter eget gottfinnande och i den utsträckning detta medges enligt tillämplig lag antingen (i) reparera enheten med nya eller restaurerade delar, (ii) byta ut Enheten med en ny eller restaurerad Enhet som i alla aspekter motsvarar den utbytta Enheten, eller (iii) återbetala dig hela, eller del av, Enhetens inköpspris såsom tillämpligt. Denna begränsade garanti gäller, i den utsträckning det är tillåtet enligt tillämplig lag, för all reparation samt för ersättningsdelar- och enheter under den längsta perioden av den ursprungliga garantiperioden eller nittio dagar. All äganderätt till ersatta delar och Enheter för vilka återbetalning sker ska tillfalla oss. Denna begränsade garanti gäller enbart i förhållande till Enhetens hårdvarukomponenter som inte utsatts för olycka, felaktig hantering eller bruk, försummelse, brand eller skador till följd av andra yttre orsaker, modifikationer, reparationer eller kommersiell användning.

Instruktioner. För mer detaljerade instruktioner om hur du erhåller garantiservice för din Enhet, vänligen kontakta Kundtjänst via den kontaktinformation som anges nedan. I de flesta fall kommer du behöva skicka din Enhet, antingen i dess originalförpackning eller i annan förpackning som ger Enheten motsvarande skydd under transport och hantering till den adress som meddelas av Kundtjänst. Innan du skickar din Enhet för garantiservice är det din skyldighet att avlägsna eventuella externa lagringsmedia samt tillse att all data, mjukvara eller annat material du har sparat eller annars bevarat på din Enhet säkerhetskopieras. Sådan data, mjukvara eller annat material kan komma att förstöras, gå förlorad eller omformateras vid service och vi ansvarar inte för sådana skada eller förlust.

Ansvarsbegränsning. I DEN UTSTRÄCKNING TILLÅTET ENLIGT TILLÄMPLIG LAG SKA DEN GARANTI OCH DE AVHJÄLPANDEMETODER SOM ANGETTS OVAN VARA EXKLUSIVA OCH GÄLLA ISTÄLLET FÖR ALLA ANDRA GARANTIER OCH AVHJÄLPANDEMETODER, OCH VI FRÅNSÄGER OSS ALLT ANSVAR FÖR ALLA LAGSTADGADE ELLER UNDERFÖRSTÅDDA GARANTIER, INKLUSIVE MEN INTE BEGRÄNSAT TILL GARANTI AVSEENDE MARKNADSMÄSSIG KVALITET, SÄRSKILD ÄNDAMÅLSENLIGHET SAMT FÖR DOLDA FEL OCH BRISTER. I DEN UTSTRÄCKNING VI ENLIGT LAG INTE KAN AVSÄGA OSS SÅDANT ANSVAR SKA ALLA SÅDANA GARANTIÅTAGANDEN, I DEN UTSTRÄCKNING DET ÄR TILLÅTET ENLIGT TILLÄMPLIG LAG, UNDER DENNA BEGRÄNSADE GARANTIS GILTIGHETSPERIOD VARA BEGRÄNSADE TILL ATT ERSÄTTA ELLER REPARERA EN ENHET.

UNDER VISSA JURISDIKTIONER GÄLLER INTE TIDSBEGRÄNSNINGAR AVSEENDE LAGSTADGADE ELLER UNDERFÖRSTÅDDA GARANTIER OCH DET ÄR MÖJLIGT ATT OVANSTÅENDE BEGRÄNSNINGAR INTE GÄLLER I FÖRHÅLLANDE TILL DIG. UNDER INGA OMSTÄNDIGHETER ANSVARAR VI FÖR DIREKTA, INDIREKTA, SÄRSKILDA ELLER OAVSIKTLIGA SKADOR SOM UPPSTÅR GENOM GARANTIBROTT ELLER PÅ ANNAN RÄTTSLIG GRUND. UNDER VISSA JURISDIKTIONER GÄLLER INTE OVAN ANGIVNA ANSVARSBEGRÄNSNINGAR I FÖRHÅLLANDE TILL DÖDSFALL, PERSONSKADA ELLER ANNAT TVINGANDE ANSVAR VID UPPSÅT, GROV OAKTSAMHET OCH/ELLER UNDERLÅTENHET OCH DET ÄR MÖJLIGT ATT OVAN ANGIVNA ANSVARSBEGRÄNSNINGAR INTE GÄLLER I FÖRHÅLLANDE TILL DIG. UNDER VISSA JURISDIKTIONER GÄLLER INTE BEGRÄNSNING OCH/ELLER EXKLUDERING AV DIREKT, OAVSIKTLIG ELLER INDIREKT SKADA OCH DET ÄR MÖJLIGT ATT OVAN ANGIVNA BEGRÄNSNINGAR ELLER EXKLUDERINGAR INTE GÄLLER I FÖRHÅLLANDE TILL DIG. DENNA SEKTION "ANSVARSBEGRÄNSNINGAR" GÄLLER INTE I FÖRHÅLLANDE TILL KUNDER INOM DEN EUROPEISKA UNIONEN SAMT STORBRITANNIEN.

Denna begränsade garanti ger dig särskilda rättigheter. Du kan ha ytterligare rättigheter under tillämplig lag och denna begränsade garanti begränsar eller inskränker på inget sätt sådana rättigheter.

Kontaktinformation. För hjälp med din Enhet, vänligen kontakta Kundtjänst.

Ytterligare Information; Versioner På Andra Språk Språk Du kan hitta kontaktinformation till Kundtjänst och andra tillämpliga villkor och information om en Enhet (inklusive på andra språk) på https://www.amazon.com/devicesupport.

One Year Limited Warranty for Amazon Devices

Products covered by this warranty are identified at https://www.amazon.se/devicewarranty.

If you are a consumer, this One-Year Limited Warranty is provided in addition to, and without prejudice to, your consumer rights. For further information on consumer rights in relation to faulty goods please click here.

If you purchased your Amazon Device or Accessory (the "Device") from Amazon.co.uk, Amazon.de, Amazon.fr, Amazon.it, Amazon.es, Amazon.nl or Amazon.se or from authorized resellers located in Europe, the warranty for the Device is provided by Amazon EU S.à r.l., 38, avenue John F. Kennedy, L-1855 Luxembourg. If you purchased your Device from any other Amazon website or from authorized resellers located in other countries, the warranty for the Device is provided by the entity identified at https://www.amazon.com/devicewarrantyprovider. The provider of this warranty is sometimes referred to herein as "we ".

When you purchase a new or Certified Refurbished Device, we warrant the Device against defects in materials and workmanship under ordinary consumer use for one year from the date of original retail purchase. During this warranty period, if a defect arises in the Device, and you follow the instructions for returning the Device, we will at our option, to the extent permitted by law, either (i) repair the Device using either new or refurbished parts, (ii) replace the Device with a new or refurbished Device that is equivalent to the Device to be replaced, or (iii) refund to you all or part of the purchase price of the Device. This limited warranty applies, to the extent permitted by law, to any repair, replacement part or replacement device for the remainder of the original warranty period or for ninety days, whichever period is longer. All replaced parts and Devices for which a refund is given shall become our property. This limited warranty applies only to hardware components of the Device that are not subject to accident, misuse, neglect, fire or damage from other external causes, alteration, repair, or commercial use.

Instructions. For specific instructions about how to obtain warranty service for your Device, please contact Customer Service using the contact information provided below. In general, you will need to deliver your Device in either its original packaging or in equally protective packaging to the address specified by Customer Service. Before you deliver your Device for warranty service, it is your responsibility to remove any removable storage media and back up any data, software, or other materials you may have stored or preserved on your Device. It is possible that such storage media, data, software or other materials will be destroyed, lost or reformatted during service, and we will not be responsible for any such damage or loss.

Limitations. TO THE EXTENT PERMITTED BY LAW, THE WARRANTY AND REMEDIES SET FORTH ABOVE ARE EXCLUSIVE AND IN LIEU OF ALL OTHER WARRANTIES AND REMEDIES, AND WE SPECIFICALLY DISCLAIM ALL STATUTORY OR IMPLIED WARRANTIES, INCLUDING, BUT NOT LIMITED TO, WARRANTIES OF MERCHANTABILITY, FITNESS FOR A PARTICULAR PURPOSE AND AGAINST HIDDEN OR LATENT DEFECTS. IF WE CANNOT LAWFULLY DISCLAIM STATUTORY OR IMPLIED WARRANTIES, THEN TO THE EXTENT PERMITTED BY LAW, ALL SUCH WARRANTIES SHALL BE LIMITED IN DURATION TO THE DURATION OF THIS EXPRESS LIMITED WARRANTY AND TO REPAIR OR REPLACEMENT SERVICE. SOME JURISDICTIONS DO NOT ALLOW LIMITATIONS ON HOW LONG A STATUTORY OR IMPLIED WARRANTY LASTS, SO THE ABOVE LIMITATION MAY NOT APPLY TO YOU. WE ARE NOT RESPONSIBLE FOR DIRECT, SPECIAL, INCIDENTAL OR CONSEQUENTIAL DAMAGES RESULTING FROM ANY BREACH OF WARRANTY OR UNDER ANY OTHER LEGAL THEORY. IN SOME JURISDICTIONS THE FOREGOING LIMITATION DOES NOT APPLY TO DEATH OR PERSONAL INJURY CLAIMS, OR ANY STATUTORY LIABILITY FOR INTENTIONAL AND GROSS NEGLIGENT ACTS AND/OR OMISSIONS, SO THE ABOVE EXCLUSION OR LIMITATION MAY NOT APPLY TO YOU. SOME JURISDICTIONS DO NOT ALLOW THE EXCLUSION OR LIMITATION OF DIRECT, INCIDENTAL OR CONSEQUENTIAL DAMAGES SO THE ABOVE EXCLUSION OR LIMITATION MAY NOT APPLY TO YOU. THIS "LIMITATIONS" SECTION DOES NOT APPLY TO CUSTOMERS IN THE EUROPEAN UNION AND THE UNITED KINGDOM.

This limited warranty gives you specific rights. You may have additional rights under applicable law, and this limited warranty does not affect such rights.

Contact Information. For help with your Device, please contact Customer Service.

Additional Information; Other Language Versions You can find the Customer Service contact information and other applicable terms and Device information (including in other languages) at https://www.amazon.com/devicesupport.

Var den här informationen hjälpsam?

Tack för din feedback.

Välj det som bäst beskriver informationen:

Tack! Även om vi inte kan svara direkt på din feedback använder vi den här informationen för att förbättra vår onlinehjälp.